Algemene Voorwaarden

Boskoop, 29-06-2021

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van P.W. Meijer, gevestigd te Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn).

 1. Algemeen

1.1. Onder “P.W. Meijer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan P.W. Meijer, gevestigd en kantoorhoudende aan Torenpad 29, 2771EP Boskoop. KvK: 28086372.

Onder “werkzaamheden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan advisering inzake makelaardij en vastgoeddiensten; aan- en verkoop, koop of aan- en verhuur van onroerend goed, bemiddeling, bestemmingsplanprocedures, planschade, bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingszaken, bestuursrechtelijke procedures alsmede het (doen) optreden als executeur, afwikkelingsbewindvoerder, (wettelijk) vereffenaar, (testamentair) bewindvoerder, opdrachtnemer, gevolmachtigde en/of toezichthouder, dan wel als bestuurder van stichtingen, opgericht bij uiterste wilsbeschikking, gericht op het afwikkelen van nalatenschappen en/of op andere zaken; en verder al hetgeen “P.W. Meijer” verricht in het kader van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht of de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen “P.W. Meijer” en de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van “P.W. Meijer” zijn vrijblijvend.

3.2. De overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de door “P.W. Meijer” opgestelde aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd, tenzij “P.W. Meijer” haar aanbieding binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever herroept. De aanbieding van “P.W. Meijer” blijft gedurende een maand na dagtekening van de aanbieding geldig.

3.3. De overeenkomst kan eveneens tot stand komen doordat door “P.W. Meijer” na plaatsing van de opdracht door de opdrachtgever met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.

 1. Uitvoering werkzaamheden

4.1. De werkzaamheden worden door “P.W. Meijer” verricht uitsluitend op basis van de gegevens die de opdrachtgever haar verstrekt. “P.W. Meijer” staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.

4.2. “P.W. Meijer” behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

4.3. “P.W. Meijer” zal de werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren, echter met dien verstande dat “P.W. Meijer” er niet voor in staat dat het door de opdrachtgever na gestreefde doel wordt bereikt met behulp van de werkzaamheden van “P.W. Meijer”.

4.4. “P.W. Meijer” zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn, dan wel de overeengekomen termijn te verrichten. De opgaven van termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Na overschrijding van deze termijnen zal “P.W. Meijer” in overleg treden met de opdrachtgever.

 1. Aanvulling overeenkomst

5.1. “P.W. Meijer” zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, met het recht de meerprijzen in rekening te brengen.

 1. Prijzen

6.1. Alle prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

6.2. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven “P.W. Meijer” het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag.

 1. Betaling

7.1. Facturen van “P.W. Meijer” dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur, op de door “P.W. Meijer” aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2. Ingeval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of “P.W. Meijer” ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.3. Ingeval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling van “P.W. Meijer” is vereist en is de opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente per jaar.

7.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de aan “P.W. Meijer” verschuldigde bedragen te voldoen, is de opdrachtgever gehouden om de kosten welke heeft moeten maken om de vordering te innen, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, volledig aan “P.W. Meijer” te vergoeden. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.5. De opdrachtgever kan slechts binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen de facturen. Het maken van bezwaar laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

 1. Zekerheid

8.1. Indien er grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de opdrachtgever gehouden om op eerste verzoek van “P.W. Meijer” terstond genoegzame en in de door “P.W. Meijer” gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is “P.W. Meijer” gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.

8.2. Indien de opdrachtgever aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam of merknaam van te gebruiken of ernaar te verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “P.W. Meijer”.

9.2. Alle adviezen, gegevens, documentatie, folders, afbeeldingen, tekeningen et cetera afkomstig van “P.W. Meijer” en die door “P.W. Meijer” aan de opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van “P.W. Meijer”. “P.W. Meijer” behoudt zich alle auteursrechten voor. Niets uit de genoemde zaken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “P.W. Meijer”, behoudens voor zover het gebruik van genoemde zaken zulks noodzaakt.

9.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 en 2 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

9.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 en 2 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij “P.W. Meijer” uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

 1. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1. “P.W. Meijer” beoordeelt of aan de door de opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden een einde is gekomen en geeft daarvan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alsdan de verplichting te onderzoeken of de zaken en/of de dienstverlening aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij “P.W. Meijer” daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het einde van de werkzaamheden, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na het einde van de werkzaamheden.

10.3. Beantwoorden de werkzaamheden niet aan de overeenkomst, dan is “P.W. Meijer” te harer keuze slechts gehouden tot het verrichten van de ontbrekende werkzaamheden of het herstellen van de verrichte werkzaamheden.

 1. Ontbinding en tussentijdse beëindiging

11.1. Indien de behoorlijke nakoming door “P.W. Meijer” ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van “P.W. Meijer” komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft “P.W. Meijer”:

 1. Indien het geval van tijdelijke overmacht te harer keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen;
 2. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is “P.W. Meijer” te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van enige overeenkomst op te schorten. “P.W. Meijer” is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.3. De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds schriftelijk en met goedvinden van “P.W. Meijer” worden beëindigd onder de voorwaarde dat de opdrachtgever al het verschuldigde vanwege de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan “P.W. Meijer” heeft voldaan.

 1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

12.1. “P.W. Meijer” is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

12.2. “P.W. Meijer” is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. “P.W. Meijer” is slechts gehouden om schadevergoeding te betalen tot de hoogte van het factuurbedrag.

12.3. Voor zover “P.W. Meijer” zaken of diensten van derden betrekt en gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is zij voor die zaken of diensten jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan waartoe zij jegens bedoelde derden aanspraak op kan maken.

12.4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van “P.W. Meijer” in gevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

12.5. De opdrachtgever vrijwaart “P.W. Meijer” ter zake van alle aanspraken van derden welke mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen “P.W. Meijer” en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen welke mochten ontstaan tussen “P.W. Meijer” en de opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van “P.W. Meijer”, behoudens indien “P.W. Meijer” als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

 1. Conversie

14.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 1. Partiële nietigheid

15.1. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarde niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 1. Privacy

16.1. Alle persoonlijke gegevens, die door de opdrachtgever aan “P.W. Meijer” worden verstrekt, zullen behandeld worden met inachtneming van de bepalingen van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *